Disclaimer

Disclaimer voor Sv. Lee-Enfield.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Sv. Lee-Enfield.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Sv. Lee-Enfield. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sv. Lee-Enfield is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Sv. Lee-Enfield.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Sv. Lee-Enfield te mogen claimen of te veronderstellen.

Sv. Lee-Enfield streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Sv. Lee-Enfield aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Cookies

wij maken gebruik van cookies, de gegevens die daarmee worden verzamelt zijn puur voor analytische gegevens, wij zullen geen informatie verstreken aan derden zonder toestemming van de persoon, alle gegevens worden veilig opgeslagen volgend de richtlijnen die daarvoor gelden.

Gegevens op de website

alle gegevens die op de website staan zoals foto’s, teksten, hyperlinks, en alle andere gegevens zijn auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden of worden gekopieerd zonder toestemming van Sv. Lee-Enfield. Wij van Sv. Lee-Enfield zullen alle gegevens die verkregen worden door invullen van documenten sturen van E-mails naar ons en andere manieren die gegevens kunnen bevatten zeer zorgvuldig bewaren en beveiligen. Alle leden van de vereniging hebben ingestemd met het gebruik van en publicatie van gegevens en foto’s die wij als Sv. Lee-Enfield hebben verkregen te mogen gebruiken op de website volgens de regels van het AVG recht.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Sv. Lee-Enfield.nl op deze pagina. Wijzigingen van foto’s en andere gegevens op de site zullen ook zonder berichtgeving gewijzigd worden ten behoeve van de goede werking van de website.

Mocht u vragen hebben omtrent veranderingen of wijzigingen of andere gegevens die op de website vermeld zijn kunt u contact opnemen met de websitebeheerder via dit mail adres: webmaster@lee-enfield.nl ,vragen over deze disclaimer kunt u sturen naar: disclaimer@lee-enfield.nl met vermelding van uw naam en e-mail adres.

Don`t copy text!